OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

ÚVOD

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby podnikající, se sídlem v ulici Hynka Bíma 610, Tišnov 66601 identifikační číslo: 75610841, pro poskytování služeb v projektu AZ Úklidy Tišnovsko, prostřednictvím internetových stránek umístěných na internetové adrese www.azuklidy.cz (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednání poskytovaných služeb mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetových stránek. Internetové stránky

jsou dodavatelem provozovány na internetové adrese www.azuklidy.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webu“)

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování úklidových služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování úklidových služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem těchto obchodních podmínek je závazek dodavatele zajistit pro objednatele úklidové služby dle konkrétní specifikace jednotlivých úklidových činností obsažených ve smlouvě sjednávané mezi dodavatelem a objednatelem.

Dodavatel zajistí provedení úklidových služeb vlastními prostředky. Objednatel se zavazuje dodavateli zaplatit za provedení uvedených úklidových služeb cenu dle platného ceníku na webu dodavatele. Dále pak součástí těchto úklidových služeb je seznam služeb uvedených taktéž na webu dodavatele. Služby mohou být kombinovány. Pro provedení úklidových služeb je výchozí specifikace

ve smlouvě, která se ujednává mezi dodavatelem a odběratelem. Smlouvy o provedení služby.

 

 

PODMÍNKY PLNĚNÍ

Dodavatel se zavazuje, že při zajišťování služeb bude dodržovat předpisy o bezpečnosti práce, ochrany zdraví a hygieny, dodržovat ekologickou kázeň a předpisy požární ochrany, které se vztahují na všechny prostory, jež jsou předmětem úklidu. Dodavatel je povinen v případě oprávněné reklamace zajistit neprodleně nápravu odstraněním vady.

Objednatel se zavazuje zabezpečt dodávku vody, elektrické energie a osvětlení v potřebné míře pro vykonávání smluvených prací. Objednatel je povinen 24 hodin předem oznámit dodavateli změny týkající se termínu zjednaných služeb. Objednatel je oprávněn redukovat rozsah zakázky v jejím průběhu, tj. snižovat rozsah úklidových ploch, rozsah a frekvenci úklidových činností.

 

 

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za provádění pravidelného úklidu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a

objednatelem na základě smlouvy o poskytování úklidových služeb.

Ve sjednané ceně jsou zahrnuty náklady dodavatele spojené s plněním dle předmětu plnění, tj. veškeré náklady na čisticí prostředky a ostatní materiální a technické vybavení pracovníků úklidu, vč. sáčků do odpadkových košů.

Podkladem pro zaplacení ceny za provedení prací a služeb sjednané ve smlouvě je faktura vystavená zhotovitelem do dvou dnů od předání řádně a včas uklizeného objektu. Faktura je splatná do 14ti dnů od jejího doručení objednateli prostřednictvím mailu (předem dohodnutého). Tato faktura pak obsahuje všechny náležitosti dle § 11 zákona o účetnictví.

Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti uvedené ve smlouvě. Např.: je ve faktuře uvedený jiný rozsah provedených úklidových prací a služeb a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracem a službám

nebo fakturovaná částka není v souladu se smlouvou. Od doručení nové faktury začne běžet nová14tidenní lhůta splatnosti.

Objednatel je povinen splatnou fakturu zaplatit převodem na účet dodavatele č. 35-4749610247/0100 vedený u Komerční Banky.

Podkladem může být i pokladní doklad pro případ platby v hotovosti. Tímto způsobem objednatel obdrží originál tohoto dokladu.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za provedené úklidové práce je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2,5 % z celkové částky uvedené ve smlouvě o provedení služby za každý den prodlení.

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

 

 

POVINNOSTI A PRÁVA STRAN

 

Dodavatel je povinen:

– objekt objednatele převzít a zahájit práce v souladu se smlouvou o úklidu,

– dbát na kvalitu provádění prací a služeb a při jejich provádění dodržovat ustanovení smlouvy a platné právní předpisy, zejména v oblasti bezpečnosti práce,

– zajistit objekt proti vniknutí nepovolaných osob,

– umožnit objednateli výkon jeho základních práv,

– po ukončení prací předat objekt objednateli.

Dodavatel je oprávněn:

– pro účely provádění prací a služeb bezplatně odebírat vodu a elektrickou energii,

– pověřit prováděním prací a služeb nebo jejich části podle uvedených ve smlouvě o provedení služby jinou osobu nebo i více osob, odpovídá však, jakoby práce a služby prováděl sám

 

 

NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je povinen uplatnit nárok na náhradu škody u dodavatele pouze písemně (mailem) bez zbytečného prodlení do jednoho kalendářního dne. Dodavatel uhradí prokazatelnou škodu do 60 kalendářních dnů ode dne vyčíslení škody.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednatel prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami pečlivě seznámil a považuje je za právní úkon určitý a srozumitelný. Dále pak bere navědomí srozumění s těmito podmínkami a na věci neupravené touto smlouvou se přiměřeně použije ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění.